Thông báo

Giảm giá
Lựa chọn
x

Giảm giá

Loại
Amount

Đơn hàng chưa đồng bộ

Thông tin khách Tổng tiền Thanh toán

Đơn hàng đợi

Không có đơn hàng

Ghi chú

Quản lý thu ngân

Thêm mới giao dịch:

Tổng tiền trong ngăn
Thời gian Tiền nhập Tiền xuất Mã đơn hàng Ghi chú Người tạo

Báo cáo

Loại báo cáo:

Đang tải thông tin sản phẩm
Đang tải thông tin sản phẩm, xin hãy đợi...

Đơn hàng (0)

Chương trình giá

Chọn thông tin khách hàng đã có

Tổng tiền
Thêm giảm giá đơn hàng
Tổng cộng
Thanh toán

Tiền trả lại: 0

Phương thức thanh toán
Xuất kho
Nhập chi phí
0
0
X
Nhập thông tin giao hàng
Giao hàng
Phí ship
Nhận hàng tại điểm POS
Thanh toán
Số tiền trả:
0
Tiền trả lại:
Số tiền trả:
Tiền trả lại:

Đơn hàng đã được tạo thành công

Mã đơn hàng:

Ngày tạo:

Giai đoạn xử lý:

Tổng tiền:

Cấu hình

Thông tin cài đặt

Tự động thoát chương trình khi không hoạt động trong

Lấy lại dữ liệu thông tin sản phẩm từ máy chủ